Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Mecsek GSM Betéti Társaság (”Adatkezelő”) által alkalmazott, és kötelezőnek elismert adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

1.2. Jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseit.

1.3. Az Adatkezelő adatai:

cégnév: Mecsek GSM Betéti Társaság
rövidített cégnév: Mecsek GSM Bt.
székhely: 7632 Pécs, Nagy Imre u. 25. 1/2.
nyilvántartó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
cégjegyzékszám: Cg. 02-06-065526
vezető tisztségviselő: Miklós Domokos ügyvezető
Adószám: 20100425-2-02
internet cím: indoorfitness.hu
e-mail: mecsekfallabda@gmail.com
adatvédelmi nyilvántartási szám: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ***

2. A kezelt Személyes adatok köre

2.1. Hírlevél küldéséhez és adatkezeléshez hozzájáruló Felhasználók esetén: név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, kiegészítő adatok.

2.2. A kiegészítő adatok körébe az Adatkezelő tevékenysége végzéséhez nem feltétlenül szükséges, ezért, általa nem kért olyan adatok, információk tartalmaznak, amelyek a Felhasználó megítélése szempontjából a megrendelések teljesítését, különösen a kiszállítást elősegíthetik. A kiegészítő adatok nem feltétlenül tartoznak a személyes adatok körébe, és az itt megadottak adatok, információk, feltételek semmilyen esetben sem módosítják a Felhasználó és az Adatkezelő közötti szállítási jogviszonyt, melynek szabályait az Általános Szerződési Feltételek (link) határozzák meg.

2.3. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai (pl. IP cím, operációs rendszer, böngésző típusa stb.), melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

2.4. Az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház informatikai rendszere a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis azonosító adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Az azonosítás remarketing célokat szolgálhat, azaz a Felhasználó számítógépén egyes külső szolgáltatók, közöttük a Google, a Felhasználó által meglátogatott internetes webhelyeken a Felhasználóra személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A cookie-t a Felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-fogadás látogatói, felhasználói tiltása az Adatkezelő által üzemeltetett webáruház szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelésre a indoorfitness internetes oldalon található internetes tartalmak Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

3.2. Az Adatkezelés célja a indoorfitness.hu oldal alatt elérhető kereskedelmi szolgáltatások nyújtásának biztosítása.

3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd 2.3 pont) célja az Adatkezelő internetes oldalain keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat az Adatkezelő felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére az Adatkezelő weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg.

3.4. Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

3.5. Adatkezelő a neki megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail cím használatával összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet megadta.

4. Az adatkezelés elvei

4.1 Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

4.2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

4.3.A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

4.4. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

5. Az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

5.1. Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Adatkezelő az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

5.2. Az Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott Személyes adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek nem továbbítja. Az adattovábbítás tekintetében a jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képeznek az alábbiak:
- az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat illetőleg
- az Adatkezelő üzleti működéséhez szükséges adatátadás körében a kézbesítési (csomagküldő és futárszolgálat), illetőleg a számlázási, könyvelési, kintlévőség kezelési, szerzői jogi és más jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatokat végző személyek részére, valamint
- a törvényben meghatározottak szerint a megkereső Hatóságok részére történő kötelező adattovábbítás.

5.3. Az Adatkezelő webáruházának rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználók által megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

5.4. A Felhasználót az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelő egyértelműen és részletesen tájékoztatja az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a Felhasználó hozzájárulásával kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is.

5.5. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt Személyes adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem törli. A személyes adatok törlésének időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó törlési igényével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

6.2 A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását a törlési igényével megszüntette, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

7. Adatfeldolgozás

7.1. Az Adatkezelő külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt Személyes adatokat maga dolgozza fel. Az Adatkezelő adattárolás céljából bérel tárhelyet a Réder & Réder Kft-től (7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 5. 3. em. 8.), illetőleg a Google.Inc-től (USA CA 94043 Mountain View, 1600 Amphitheatre Parkway) Az említett két vállalkozás részére a Személyes adatok továbbításra nem kerülnek.

8. Adattovábbítás

8.1. Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó következmények miatt adatkezelő nem tehető felelőssé.

8.2. Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelő üzleti működéséhez szükséges adatátadás körében a kézbesítési (csomagküldő és futárszolgálat), illetőleg számlázási, könyvelési, kintlévőség kezelési, szerzői jogi és más jogérvényesítéssel kapcsolatos feladatokat végző személyek részére, különösen a következők számára:
General Logistics System Hungary Kft. – személyes és szállítási adatok
Magyar Posta Zrt. – személyes és szállítási adatok

8.3.Az Adatkezelő az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt Személyes adatok továbbításának időpontját, az Adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított Személyes adatok körének meghatározását, valamint az Adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9. A felhasználók jogai az adatkezelő által kezelt személyes adataikkal kapcsolatosan

9.1. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett jogainak védelme és a tájékoztatáskérés bizonyíthatósága érdekében javasolt, hogy a tájékoztatáskérés írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a mecsekfallabda@gmail.com címre küldöttt e-mailben történjék.

9.2. Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában köteles tájékoztatást adni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő kérheti a költségei megtérítését.

9.3. Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz („Hatóság”) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

9.4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

9.5.A személyes adatot törölni kell, ha
- a kezelése jogellenes
- az érintett – a tájékoztatáskérésre vonatkozó szabályok (9.1 pont) szerint – kéri, kivéve a kötelező adatkezelést
- az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

9.6. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

9.7. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

10.1. A Felhasználó jogérvényesíti lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (www.naih.hu, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a mecsekfallabda@gmail.com e-mail címen is.

11. Az adatkezelési szabályzat módosítása

11.1. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználására csak az Adatkezelési Szabályzat módosításának elfogadása esetén van lehetőség.Pécs, 2015. december 17.